Sjöfrakt: Handel med utsläppsrätter

Publicerad 2023-06-15

ETS, benämns också som handel med utsläppsrätter, är något som många av er säkert har hört talas om tidigare. Det är en form av skattesystem för koldioxidutsläpp inom EU vilken nu utvidgas och implementeras mot rederinäringen från och med den 1 januari 2024. Det innebär att rederierna kommer tvingas in i systemet för att få trafikera europeiskt vatten. 

Bakgrund och syfte är att premiera de aktörer som redan har investerat i ny och hållbar teknik men även motivera till ytterligare investeringar för att på så sätt slippa undan kommande avgifter.

Det utvidgade systemet gör att rederierna behöver redovisa sina koldioxidutsläpp på transporter både till och från EU vilket sedan leder till att de blir skyldiga att betala för de utsläpp som de har orsakat. Regelverket kommer som sagt att utvidgas per januari 2024, för att sedan utvecklas vidare gradvis under åren framöver.

ETS avgift

För första gången så har vi nu också sett en beräkning över den aviserade ETS avgiften. I den ansedda tidningen Journal of Commerce citeras det oberoende konsultbolaget DNV som påstår att 1 EUA (EU Allowance, vilket motsvarar 1 ton CO2 utsläpp) kostar €100 (ca $ 110) vilket rederierna kommer att få betala för att trafikera europeiskt farvatten. Exakt hur detta sedan kommer att redovisas mot er varuägare vet vi inte i dagsläget men vi vill göra er uppmärksamma på situationen redan nu.

Vi fortsätter att följa utvecklingen vad det gäller denna aviserade ETS avgiften och återkommer så fort vi har mer information att delge.

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34