Finns det hållbara transporter?

Vår värld är beroende av de globala fraktkedjorna. Samtidigt står transportsektorn för en femtedel av världens totala utsläpp av koldioxid, där frakt av gods utgör över hälften av detta*. Vi kan därför konstatera att vi har en lång väg kvar till verkligt hållbara transporter.

Men vägen dit är tydlig. Att fasa ut fossila bränslen är en av de fem viktigaste åtgärderna för att bromsa den globala uppvärmningen**. Därför måste fokus för oss och hela transportsektorn ligga på just detta.

På C Land är vi fast beslutna om att bidra till förändring.

”Genom att arbeta metodiskt och faktabaserat vill vi minska nyttjandet av fossila bränslen och begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet. Vi äger inte alla lösningar för att minska utsläppen. Men vi äger möjligheten att göra de val som bidrar till förändring. Här och nu.”

– Jonas Olofsson och Henrik Bengtson, C Land Logistics.

*https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport
**https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

Klimatkompensation minskar inte utsläppen

Att kompensera för utsläpp förekommer ofta som en del i transportsektorns hållbarhetsarbete. Tyvärr är trädplantering och andra kompenserande åtgärder ingenting som leder till minskade utsläpp. Det är en alltför enkel lösning på en komplex utmaning och riskerar att dra fokus från åtgärder som faktiskt bidrar till förändring. Som en del i en större strategi för de minskade utsläppen har klimatkompenserande åtgärder en plats – men det är först när övriga alternativ har implementerats fullt ut.

Det finns inga klimatneutrala transportsystem. Ännu.

Omställningen till förnyelsebara bränslen går framåt men är ännu inte storskalig nog för att göra verklig skillnad. Koncept som Book and Claim är i sin linda och har i dagsläget ingen större effekt på de globala utsläppen. Men det finns andra sätt att påverka och bidra till förändring.

Det enskilt viktigaste valet för att minska dina utsläpp är ett val du kan göra redan idag: valet av transportslag. Att välja sjöfrakt framför flygfrakt kan minska dina utsläpp per tonkilometer med upp till 95 procent*.

På C Land arbetar vi tillsammans med våra kunder för att planera flödet (SCM) så att det mest klimat- och kostnadseffektiva transportslaget alltid används. Vår oberoende ställning som speditör ger oss dessutom möjligheten att välja det alternativ som passar bäst för våra kunder.

*Med ett beräknat utsläpp Co2e i kg per tonkilometer för flygfrakt på 1,0 till 0,6 respektive sjöfrakt på 0,029 till 0,003.

Fakta och medvetna val skapar förändring.

Visste du att det just nu skiljer 45 procent i utsläpp* mellan det rederi som har bäst miljöprestanda och det som har sämst? Tillgång till fakta och möjligheten att göra medvetna val är en av de viktigaste åtgärderna för att åstadkomma förändring.

På C Land har vi följt den globala utvecklingen i över ett decennium. Vi följer upp flygbolagens, rederiernas och åkeriernas utveckling och miljöprestanda för att få en bättre grund för de beslut vi fattar här och nu.

Vi vet att dina kunders krav snart blir dina egna. Genom att redan nu göra ett medvetet val i att arbeta med C Land ger det dig inte bara möjligheten att möta och överträffa kraven från dina kunder, utan också ett försprång och konkurrensfördel gentemot dina konkurrenter.

*Vid en jämförelse av beräknat utsläpp av koldioxidekvivalenter i gram per tonkilometer (Co2e) från 10 av de största rederierna, där lägst utsläpp är 2,78 och högsta utsläpp är 4,784.

Committed to change – så kan du göra skillnad här och nu

Vi tror att verklig förändring sker ett steg i taget. Därför vill vi göra det enklare för dig att göra medvetna val för minskade utsläpp. Val som dessutom ger dig konkurrensfördelar när kundernas krav på ökad redovisning och ställningstagande ökar.

Kontakta oss om du vill veta hur du kan minska dina utsläpp genom att klimat- och kostnadseffektivisera ditt flöde tillsammans med oss.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kortLogga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34