Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur C Land Logistics AB använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig

C Land Logistics AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi registrerar personuppgifter i den utsträckning det behövs för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden mot er och ert företag samt ge er bästa möjliga service.

4. Vilka delar vi personuppgifter med

Endast i den mån det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med av oss anlitade underleverantörer såsom transportörer och agenter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

5. Exempel på personuppgifter som vi hanterar

Exempel #1

Ändamål:
Hantering och utförande av uppdrag enligt affärsöverenskommelse, inklusive kommunikation angående uppdraget, administration av kundregister, leverantörsregister och kontaktlistor.

Kategori av uppgift:
Namn, titel, avdelning, företag, e-postadress, telefonnummer

Laglig grund:
Avtal

Lagringstid:
Din information lagras så länge affärsöverenskommelsen varar, och därefter i ytterligare max 2 år.

Exempel #2

Ändamål:
Kommunikation av nyheter och omvärldsinformation av betydelse för vår bransch.

Kategori av uppgift:
Namn, e-postadress

Laglig grund:
Samtycke

Lagringstid:
Så länge samtycke föreligger. Samtycke kan närsomhelst återkallas via länk i nyhetsbrev eller via begäran till info@cland.se.

Exempel #3

Ändamål:
Listor på potentiella kunder, innehållande möjlig kontaktperson.

Kategori av uppgift:
Namn, titel, avdelning, företag, e-postadress, telefonnummer.

Laglig grund:
Berättigat intresse

Lagringstid:
Så länge bearbetning pågår eller förväntas återupptas.

6. Lagring

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter.